Søk

Debatt om veivalg for Juristforbundet 

Det er debatt om fremtidig organisering av Juristforbundet i forkant av forbundets landsmøte i november. 

Leder for seksjon Privat i Juristforbundet drar igang debatt om organiseringen av forbundet foran landsmøtet. 

Juristforbundet president Curt A. Lier og Jørn H.  Hammer, styreleder for seksjon Privat i Juristforbundet, debatterer i to innlegg i Juristkontakt organiseringen av forbundet og eventuelle behov for reformer. 

Jørn H.  Hammer er tillitsvalgt for Juristforbundets medlemmer i privat sektor. I et debattinnlegg skriver han at forbundets ”fokus kun er på kollektive arbeidsavtaler.” 

”Medlemmer i stat, fylkeskommuner og kommuner, og deres lønns- og arbeidsvilkår er hovedfokus”, skriver han om Juristforbundet. 

”Medlemmene i privat sektor har et individuelt forhold til sine lønns- og arbeidsvilkår. Forbundet som sådan bidrar ikke til faglig vekst og lønnsfremgang. Og heller ikke til det sosiale fellesskapet innenfor profesjonen på tvers eller innenfor segmenter”, mener Hammer. 

Han foreslår at Juristforbundet omorganiseres slik at man tilbyr medlemskap på ulike tilknytningsnivåer. Hammer ønsker at kontingenten to-deles, og ”justeres med det reelle ressursuttaket som skjer.” 

Dessuten ønsker han at tittel på politisk leder av Juristforbundet endres fra president til styreleder – og at seksjonslederne for stat, kommune og privat blir heltids tillitsvalgte. 

I et svarinnlegg viser president Curt A. Lier til at organiseringen av Juristforbundet er gjenstand for stadig debatt i de demokratiske arenaene i forbundet. 

”Det har vært holdt representantskapsmøter minst hvert annet år, hvor organiseringen av forbundet har vært gjenstand for stadig debatt og endringer har vært foretatt. I tillegg har det vært nedsatt ikke mindre enn tre organisasjonsutvalg (OU) i min tid som tillitsvalgt. Disse leverte sine innstillinger i 2000, 2010 og 2016. Alle har vært representativt sammensatt, og deres forslag har vært behandlet av representantskapet.” 

Når det gjelder spørsmålet om det i dag er en skjevfordeling av ressurser i forbundet, viser Lier til en gjennomgang gjort av Agenda Kaupang fra april i år. 

”Denne gjennomgangen viste ikke overraskende at det er en viss skjevfordeling hva angår hvor mye ressurser den enkelte seksjon blir tildelt. Små seksjoner som Kommune og Student får forholdsmessig mer penger enn de store seksjonene Stat og Privat. Dette er helt i tråd med hva representantskapet vedtok enstemmig i 2016. Derimot viste det seg like klart at det ikke er noen skjevfordeling mellom Stat og Privat. Det finnes således ingen grunn til å hevde at Juristforbundets arbeid med tariff og kollektive lønnsforhandlinger skjer på bekostning av medlemmene i privat sektor”, skriver Lier. 

Juristforbundet avholder sitt landsmøte 2. – 3. november på Gardermoen. 

Les Jørn H. Hammers innlegg her 

Les Curt A. Liers innlegg her 

Del & skriv ut: