Søk

Setter fokus på ansettelsesprosesser i staten  

Nasim Karim mener seg forbigått i en ansettelsesprosess i staten. – Statens personalhåndbok skal være retningsgivende for at slike prosesser etterleves og at borgerne har tillit til at de statlige prosessene håndheves, sier hun. (Foto: Tore Letvik)  

– Det bør føres bedre kontroll med disse prosessene, mener jurist Nasim Karim.

– Statlige ansettelsesprosesser er strengt regulert for å sikre kvalifikasjonsprinsippet, men feil begås. Det bør føres bedre kontroll med disse prosessene for å unngå at personer som arbeidsgiver av ulike årsaker «vil» ansette får jobben på bekostning av andre søkeres kvalifikasjoner og egnethet, sier jurist, samfunnsdebattant og forfatter, Nasim Karim. 

I 1996 skrev hun boka «Izzat- for ærens skyld», om tvangsekteskap, fikk likestillingsprisen for sitt engasjement, og har siden skrevet flere avhandlinger som har høstet offentlig oppmerksomhet, blant annet om ære og partnerdrap. Da Karim i november i fjor søkte på en utlyst stilling som seniorrådgiver i Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), opplevde hun å bli avvist på et grunnlag hun mener verken hun eller andre jobbsøkere skal måtte akseptere. 

– Jeg fikk høre at jeg ble ansett som overkvalifisert og at jeg derfor ikke var blitt innkalt til intervju. Jeg argumenterte mot dette og ble likevel innkalt til intervju, men fikk da vite at ansettelsesprosessen allerede var i avslutningsfasen, sier Karim til Juristkontakt. 

Direktoratet ville opprinnelig innkalle syv av de i alt 160 søkerne til intervju. Karim ble til slutt innkalt som nummer åtte. 

– Jeg ble da innkalt til intervju på et tidspunkt hvor jeg reelt sett ikke fikk anledning til å konkurrere med de andre på like vilkår. Dersom ansettelsesprosessen var fulgt og jeg ikke hadde fått jobben, så ville alt ha vært greit. Det er fremgangsmåten i dette tilfellet som var alt annet enn greit, sier hun. 

Karim peker på at ansettelse i Staten er en sterkt regelstyrt prosess som skal sikre at fellesskapet har tillit til statlige ansettelser. 

– Nettopp derfor er det utarbeidet retningslinjer, for å øke bevisstheten under slike prosesser. Tilliten til statlige ansettelsesmyndigheter og kravet til at offentlig ansatte skal opptre nøytralt, ivareta likebehandling og rettferdighet er sentrale hensyn bak den reguleringen som eksisterer. Dette er noe jeg ikke kan anse fulgt i den aktuelle ansettelsesprosedyren og under håndtering av meg som søker til stillingen som seniorrådgiver til kompetanseteamet mot tvangsekteskap, sier Karim som gjennom sitt engasjement mot tvangsekteskap og for likestilling har vært bidragsyter i tilknytning til utarbeidelsene av både den nasjonale handlingsplanen mot tvangsekteskap som Erna Solberg foreslo i 1996/97, og ekteskapsloven. 

Etter å ha vært til intervju kom avslaget. 

– Jeg mottok en e-mail om at jeg ikke nådde frem i ansettelsesprosessen. Avslaget var begrunnet med at jeg med min egen erfaring fra endringsarbeid på feltet, relevant utdanning og god fenomenforståelse, ikke lykkes i å være konkret nok i å beskrive hvordan jeg kan bruke mine erfaringer og min kompetanse i stillingen. Statens personalhåndbok skal være retningsgivende for at slike prosesser etterleves og at borgerne har tillit til at de statlige prosessene håndheves. Noe jeg ikke kan se ble fulgt under denne prosessen, sier Karim som nå klager saken inn for Sivilombudsmannen. 

– Jeg gjør dette av hensyn til betydningen av å ha ansettelsesprosesser som sikrer at søkere får likebehandling, at regelverket blir fulgt, og at søkerne får konkurrere på like vilkår, sier Karim. 

LES MER: Juristforbundets advokatkontor gir råd i saker der jurister opplever seg forbigått i ansettelsesprosesser 

Hun har vokst opp i Drammen, med pakistanske foreldre. Boken hun skrev i 1996 fikk stor oppmerksomhet og handler om 17 år gamle Noreen, som er pakistansk og norsk, og som vokser opp i kryssilden mellom to kulturer. Hun blir ført inn i et tvangsekteskap med vold, rømmer og setter familiens ære på spill. 

– Utdrag av boka har blitt pensum i norsk på videregående skoler, og pensum på lærerhøgskolen i norsk, og i Bufdir sin veiledning om tvangsekteskap vises det på første side til min bok, for å definere hva tvangsekteskap er, sier Karim som til daglig jobber som jurist hos NAV, og på fritiden holder foredrag for å påvirke holdninger til tvangsekteskap, har utgitt fagboken «Litterature and Honour», forelest ved UiO og er aktiv deltaker i forskningsgruppen «After Honour» 

Juristkontakt har latt Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) lese gjennom intervjuet med Karim og Jan Kato Fremstad, avdelingsdirektør HR, har følgende kommentar til saken: 

– Vi er opptatt av at våre rekrutteringsprosesser skal være profesjonelle og tillitvekkende, og i tråd med gjeldende lovverk. Vi synes det er leit at denne saken har kommet hit den er i dag, samtidig kjenner vi oss ikke nødvendigvis igjen i hele bildet som tegnes her. Utover dette ønsker vi ikke kommenter denne konkrete saken ytterligere, før Sivilombudsmannen eventuelt har gjort sin vurdering, sier Fremstad.    

Del & skriv ut: