Søk

Lagmannsretten ga staten medhold i ulvesaken 

Den 1. mars avga Borgarting lagmannsrett sin kjennelse. Da var ulvene skutt og jakten avsluttet (Foto: Chris Muiden)

Protestene fra ulveforkjempere mot statens vedtak om fellingstillatelse denne vinteren, og søksmålene for å stanse ulvejakten, har ikke ført fram. Dette viser en fersk kjennelse fra Borgarting lagmannsrett.  

Kjennelsen kommer etter at Oslo tingrett den 5. januar i år besluttet at statens fellingsvedtak var gyldige, hvorpå WWF den 10. januar anket kjennelsen til Borgarting lagmannsrett og begjærte midlertidig forføyning med krav om stans i jakten fram til saken var rettskraftig avgjort i domstolene. 

Den 1. mars avga Borgarting lagmannsrett sin kjennelse. Da var alle ulvene skutt, jakten avsluttet og lisensperioden for felling av 16 ulv i ulverevirene utløpt. I sin kjennelse konkluderer lagmannsretten derfor med at WWF ikke lenger har rettslig interesse i å få stanset ulvejakten, og hevet dette punktet i WWFs anke. 

I Borgartings kjennelse fremgår det at det også har pågått en ytterligere utvikling i revir-ulvenes disfavør, etter at WWF anket tingrettens kjennelse og før lagmannsrettens avgjørelse. Klima- og miljødepartementets opprinnelige vedtak ga tillatelse til å felle 16 ulv innenfor ulverevirene Osdalen og Julussa innen 15. februar. Den 7. februar fattet imidlertid departementet ytterligere et vedtak, denne gang tidsubegrenset, om felling av ytterligere tre valper født våren 2017 i de to ulverevirene. 

WWF ba også om at jakten på disse ble stanset, men også de tre valpene var skutt før lagmannsrettens kjennelse forelå. Om spørsmålet om rettslig interesse, skriver lagmannsretten: 

«På tidspunktet anken ble innlevert til lagmannsretten, hadde den ankende part klart nok rettslig interesse i å få midlertidig forføyning for å stanse lisensfellingen av den ene ulven som da ikke var skutt i henhold til vedtaket 1. desember 2017. Lisensfelling av ulv i revirene Julussa og Osdalen i henhold til vedtaket er imidlertid ikke lenger aktuelt. Det følger for det første av at hele kvoten på 16 ulv nå er skutt. For det andre utløp fellingsperioden 15. februar 2018, jf. også rovviltforskriften § 10 femte ledd bokstav d og e. Den ankende part har derfor ikke lenger behov for å få midlertidig forføyning for å stanse «lisensfelling» av ulv i revirene Osdalen og Julussa i henhold til vedtaket 1. desember 2017, jf. tvisteloven § 1-3 andre ledd.» 

I tillegg til å heve ankesakens punkt som gjaldt de 16 voksne, allerede avlivede, ulvene i revirene, avviste retten kravet om midlertidig forføyning for å stanse felling av de tre valpene, i det tidsubegrensede vedtaket. I tillegg ble WWFs anke over tingrettens medhold i fellingen av ulver utenfor revirene forkastet. 

– Vi er naturligvis skuffet, om enn ikke overrasket, men forbereder oss ufortrødent på hovedsøksmålet som kommer opp i april, sier presseansvarlig hos WWF, Heidi Katrine Bang, til Juristkontakt. 

WWF Verdens naturfond har saksøkt den norske stat fordi det mener ulveforvaltningen strider mot Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen. Denne saken er berammet for Oslo tingrett 24. april. 

Rettsrundene som nå har pågått for å få stanset vinterens jakt, påla ikke WWF saksomkostninger fordi retten peker på at saken reiser prinsipielle spørsmål som ikke tidligere er prøvd i en slik bredde og at det var god grunn til å få saken prøvd. 

Del & skriv ut: