Søk

– Lederstillinger omfattes normalt ikke av særaldersgrense 

Oslo politidistrikt, og de andre politidistriktene landet rundt, har nå fått beskjed fra Politidirektoratet om særaldersgrense kun kan brukes der begrunnelsen for særaldersgrense i stillingen er reell. – Departementet er enig i Politidirektoratets vurdering, hvoretter lederstillinger i utgangspunktet ikke berettiger til særaldersgrense, skriver direktoratet (Foto: Chell Hill)

Arbeids- og sosialdepartementet sier seg enig med Politidirektoratet; særaldersgrense i politiet er knyttet til operativt politiarbeid – og ikke lederstillinger.  

Unntak gjelder kun dersom lederstillingen i vesentlig grad består av å delta i det operative arbeidet, sier departementet.  

Det har siden før jul pågått en diskusjon om hvordan særaldersgrensen i politiet praktiseres. Bakgrunnen for saken har vært en henvendelse fra Politijuristene til Statens pensjonskasse der det stilles spørsmål ved bruken av stillinger med særaldersgrense i pågående ansettelsesprosesser. Og dem er det mange av nå i forbindelse med politireformen. 

 LES MER OM SAKEN HER 

Det ble stilt spørsmål ved politietatens praksis knyttet til ansettelse av ledere på nivå 3 (seksjonsledere) og 4 (avsnittsledere) - og pekt på at de fleste av ansettelsene i disse ledernivåene skjer i stillingskode som politioverbetjent med særaldersgrense. Særaldersgrensen i politiet er på 60 år – eller på 57 år dersom alder og opptjeningstid er minst 85 år. Særaldersgrense er for den som er i tjeneste som medfører uvanlig fysisk eller psykisk belastning eller tjeneste som stiller spesielle krav til fysiske eller psykiske egenskaper. 

Så langt er alt klart. Men hva skjer når polititjenestemenn går over i lederstillinger i politiet og ikke er operative på samme måte som tidligere? Oppfyller de da kravet til særaldersgrense? Etter en vurdering i Statens pensjonskasse og Arbeids- og sosialdepartementet presiserer nå Politidirektoratet at særaldersgrense kun skal brukes der begrunnelsen for særaldersgrense i stillingen er reell. 

Det er i et brev til landets politimestre og særorgansjefer at Politidirektoratet viser til departementets vurdering av saken. 

”Som det fremgår av departementets brev skal særaldersgrense kun brukes der begrunnelsen for særaldersgrense i stillingen er reell. Departementet er videre enig i Politidirektoratets vurdering, slik den fremgår av vårt brev av 7. november 2017, hvoretter lederstillinger i utgangspunktet ikke berettiger til særaldersgrense”, skriver direktoratet. 

Politidirektoratet viser også til at ”det er et arbeidsgiveransvar å praktisere regelverket på korrekt måte.”

Politijuristene sier til Juristkontakt at de er fornøyd med departementets håndtering av saken. 

– Departementets tolkning er langt på vei i overensstemmelse med tolkningen av regelverket Politijuristene sendte til Statens Pensjonskasse i sitt opprinnelige varsel. Selv om dette på ingen måte er slutten på det arbeidet Politijuristene startet for mange år siden for å åpne politiet for ny og annen kompetanse, er det gledelig å se at politiet nå må bevege seg i riktig retning, altså åpne seg i stedet for å lukke seg, sier Are Frykholm, første nestleder i Politijuristene.

– Politijuristene forventer nå at Politidirektoratet sørger for at deres underliggende virksomheter innretter seg etter departementets lovtolkning, slik at politiet evner å ansette den kompetansen som er nødvendig for å møte dagens og morgendagens kriminalitet nå som særaldersgrense ikke lenger utgjør et hinder for dette, sier han.  

I Arbeids- og sosialdepartementets vurdering heter det: 

”Stillinger med særaldersgrenser skal kun brukes der begrunnelsen for særaldersgrensen for stillingen er reell. Særaldersgrensene som gjelder i politi- og lensmannsetaten er opprinnelig satt for at tjenestemennene skal være i stand til å mestre krevende situasjoner. De er knyttet til det operative politiarbeidet der det stilles spesielle krav til fysiske eller psykiske egenskaper. Arbeids- og sosialdepartementet er enig i Politidirektoratets uttalelse om at lederstillinger normalt ikke medfører et behov for å omfattes av stillingskoder som innebærer særaldersgrense, men at det kan være unntakstilfeller for lederstillinger som i vesentlig grad består av å delta i det operative politiarbeidet.” 

Det gis ingen nærmere beskrivelse av hvor grensen går hva som regnes for i ”vesentlig grad” å delta i det operative arbeidet – eller hva som skal regnes som ”operativt”. 

Departementet viser før øvrig til arbeidet som er igangsatt med å legge om de offentlige tjenestepensjonsordningene for å tilpasse dem de øvrige endringer som er gjort i pensjonssystemet de senere årene. 

”Det legges opp til at en i forlengelsen av dette arbeidet skal gjennomgå lovbestemte aldersgrenser i offentlig sektor. Særaldersgrensene som gjelder for grupper av offentlige ansatte er i stor grad fastsatt i en tid da arbeidsoppgavene og helsetilstanden for befolkningen var en annen enn i dag. Etter departementets syn er det derfor grunn til å gjennomgå aldersgrensene på nytt ut fra dagens behov”, skriver departementet.  

Del & skriv ut: