Søk

10,1 mill. til ny nasjonal enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet

Juristkontakt omtale pilotprosjektet i 2015. Førstestatsadvokat Bjørn K. Soknes (t.v.) og de to lederne for pilotprosjektet, professor i rettspsykologi ved NTNU Kirsten Rasmussen og seksjonssjef ved avdeling Brøset, psykologspesialist Emmanuel Revis. (Foto: Tore Letvik)

Regjeringen ønsker å etablere Norges første nasjonale enhet for rettspsykiatrisk sakkyndige. I regjeringens forslag til statsbudsjett foreslås det å bruke 10,1 millioner kroner på etableringen.

– Satsingen er en viktig oppfølging av kritikken mot norsk rettspsykiatri etter domstolsbehandlingen av 22. juli-saken. Tiltaket vil bidra til økt kvalitet i sakkyndigearbeidet og en mer effektiv straffesakskjede, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp). 

Etableringen av den nye nasjonale enheten foreslås etter modell av et pilotprosjekt som har pågått siden 2014. Den nye modellen for organiseringen har blitt prøvd ut ved Kompetansesenteret for sikkerhets- fengsels- og rettspsykiatri på Brøset utenfor Trondheim. 

Det er, i følge Justis- og beredskapsdepartementet, foretatt evalueringer som viser at prosjektet har gode resultater og som anbefaler en landsdekkende organisering av rettspsykiatrien etter modell av pilotprosjektet på Brøset. Regjeringen foreslår å tildele 6,9 millioner til etablering av den nasjonale enheten for å gjøre modellen landsdekkende. I tillegg kommer midler som allerede var tildelt pilotprosjektet. 

– Tiltaket vil bidra til økt kvalitet og en mer effektiv straffesakskjede. Satsingen vil sikre domstolene, politiet og påtalemyndighet rask tilgang til sakkyndig kompetanse av høy kvalitet. Modellen er ressursbesparende for politi- og påtalemyndighet som kan henvende seg ett sted for å rekvirere rettspsykiatrisk sakkyndige, heter det i regjeringens forslag. 

Det er foreløpig ikke kjent hvor den nye nasjonale enheten skal lokaliseres. 

I tillegg til Kompetansesenteret for sikkerhets- fengsels- og rettspsykiatri på Brøset (tidligere Reitgjerdet, red.anm.), hvor modellen har vært prøvd ut, finnes i tillegg ytterligere to regionale kompetansesentre og sikkerhetsavdelinger, i henholdsvis Oslo og Bergen. Alle har spesialkompetanse innen fagområdene sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri som overføres både til lokale sikkerhetsavdelinger og til almennpsykiatriske avdelinger ved behov. 

Det foreslås å videreføre tilskuddet til de tre regionale kompetansesentrene. I tillegg går det fram av statsbudsjettet at Helse Nord planlegger å etablere et nytt regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri for de nordlige deler av landet i 2018. 

Juristkontakt har i flere reportasjer satt fokus på arbeidet som lagt ned underveis mot etablering av en nasjonal enhet.

LES OM FAGFOLKS VURDERINGER HER

LES OM FORSLAG TIL ORGANISERING HER

LES REPORTASJEN I JURISTKONTAKT 2/15 HER 

Del & skriv ut: