Søk

Nettnyheter

 

Uro rundt nytt eksamensopplegg

Det nye eksamensprogrammet Inspera og nye eksamenslokaler i Silurveien skaper uro og bekymring blant jusstudentene ved fakultetet i Oslo.  

Foreslår økt samarbeid om lover

Økt lovgivningssamarbeid kan gjøre Norden til den mest integrerte regionen i verden, mener Inge Lorange Backer. 

– Skjellsettende dom i arveretten

– En ny rettstilstand er etablert, og basert på dommen skal det usedvanlig mye til for at en disposisjon som tar sikte på å begrense arv til barn, i praksis særkullsbarn, vil bli ansett som en dødsdisposisjon, skriver tingrettsdommer Gunnar Gamst om Høyesterettsdom. 

Bob og Rambos skjebne blir avgjort av Høyesterett 22. og 23. mai.


Ute med bok om norsk fengselshistorie

Da Sophie Johannesdatter skulle henrettes i 1876 fikk hun et glass vin rett før hun ble halshugget. «Vanskelig å tro at et glass vin kan virke særlig trøstende for en person som noen minutter senere skal miste sitt hode”, skriver Rolf B. Wegner i en ny bok. 

Hundrevis sier de har opplevd seksuell trakassering

Det har kommet inn flere hundre tilfeller av opplevd seksuell trakassering, sier presidenten i Juristforbundet om metoo-undersøkelsen blant jurister.  

Fem års fengsel for å ødelegge kulturminner

Økende turisme og mer ferdsel på Svalbard krever økt vern av miljø og fredede kulturminner, mener Klima- og miljødepartementet. Nå foreslås det å øke strafferammen fra tre til fem års fengsel for den som begår grov kriminalitet mot miljø og kulturminner på øya. 

Seksuell trakassering i arbeidslivet

- Det bør utvises varsomhet med oppmerksomhet mot den som er i et underordningsforhold. Det samme gjelder tilnærminger hvor det er ujevnheter i balanseforholdet mellom de involverte eller skjevheter i maktforholdet, skriver advokat Ragbhild Bø Raugland.

Hvem skal ivareta bachelorjuristenes interesser?

- Jeg ber om at forbundet tar til ordet for ivaretakelse av bachelorjuristene, og kjemper for å bedre våre rettigheter og ikke minst våre muligheter for å fullføre masterutdanningen, skriver Mirell Kirchner

Skal bygge ny kommune

De neste to årene er jurist og rådmann Trine Myrvold Wikstrøm prosjektleder for sammenslåingen av kommunene Sørum, Fet og Skedsmo. – Noe av styrken ved sammenslåingen blir at den nye kommunen får en solid juridisk kompetanse som alle innbyggerne her vil nyte godt av, sier hun.

Forteller om maktmisbruk i akademia

Sofie Høgestøl sier hun vurderte å slutte som stipendiat fordi hun opplevde maktmisbruk. 

Fikk 1600 svar i løpet av et par timer

Juristforbundets #metoo-undersøkelse får rask respons. – Det rant inn 1600 svar i løpet av et par timer. 

Tre av 32 klager endte med kritikk

Av 32 klager på norske dommere i fjor endte tre med kritikk. I de øvrige 29 sakene konkluderte tilsynsutvalget med at det ikke var grunnlag for disiplinærtiltak.  

Skal finne president, visepresident og styremedlemmer

Valgkomiteen i Juristforbundet skal levere sin innstilling før sommeren – i god tid før landsmøtet i november. Men innen 16. april ønsker de innspill på aktuelle kandidater til hovedstyret – inkludert på ny president. 

Lyd- og bildeopptak kan bli innført i 2019-2020

– Generell innføring av lyd- og bildeopptak i domstolene bør kunne skje i 2019-2020 dersom vi får bevilgninger til de økte kostnadene.  

Legal Walk til Oslo

Til høsten arrangeres rettshjelpsdugnaden Oslo Legal Walk. Ideen kommer fra London, der den samler tusener av jurister. 

Skal løfte de tillitsvalgte

Topptillitsvalgtprogram skal heve kompetansen og gi økt samhold i Juristforbundet-Stat.

– Forvaltningsjuristene har stort potensial

– Forvaltningsjuristene har større potensial enn jurister flest er konklusjonen i en stordataundersøkelse. Men juristene i forvaltningen må synliggjøre og dokumentere verdien av arbeidet sitt, sier jurist og statsviter Tor Egil Viblemo. 

– Lederstillinger omfattes normalt ikke av særaldersgrense

Arbeids- og sosialdepartementet sier seg enig med Politidirektoratet; særaldersgrense i politiet er knyttet til operativt politiarbeid – og ikke lederstillinger.  

– Har behov for en felles nordisk møteplass

Oslo er møteplassen når bedriftsjurister fra hele Norden samles til The Nordic Gathering 2018. 

– Behovet for rettshjelp øker

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) forteller om økning i antall henvendelser og stort behov for rettshjelp. 

Tilbød lønn etter fagforeningstilhørighet

Flere søkere på stillinger som påtalejurister i politiet har ved tilbud om fast stilling fått beskjed om at størrelsen på lønna avhenger av søkerens fagforeningstilhørighet.  

Mer fleksibel arbeidstid i staten

Staten har inngått ny avtale om fleksibel arbeidstid med Akademikerne, YS, Unio og LO.

Hver fjerde FrP-velger mangler tillit til domstolene

Mens ni av ti innbyggere i Norge har svært eller ganske stor tiltro til domstolene svarer 27 prosent – eller flere enn en av fire av FrP-velgerne - at de har lav eller ingen tiltro til den dømmende statsmakt. 

Opplevde to 200-års flommer på to år

I hvilken grad skal kommuner som gir byggetillatelse i flomutsatte områder ha erstatningsansvar etter en flom? Det er spørsmålet etter at en dom fra Nord-Gudbrandsdal tingrett er anket.

Riksadvokatembetet satser på åpenhet

Riksadvokaten satser på mer åpenhet og offentlighet og går nå inn i det nye året med ny nettside mer rettet mot publikum og presse i det som er en historisk satsing fra landets øverste påtalemyndighet.  

Ønsker svensk samtykkelov også i Norge

– Tilsvarende endringer i norsk straffelov, som den som kommer i Sverige, kan bidra til å forebygge voldtekt, mener Curt A. Lier, president i Juristforbundet. 

Ingen sammenslåing av Kripos og Økokrim

Riksadvokaten går mot anbefalingene til det såkalte særorganutvalget som i mai år blant annet foreslo at Økokrim og Kripos skulle samles i én enhet for etterforskningsbistand.  

Akademikerne har rundet 200 000 medlemmer

Akademikerne vokser nå tre ganger raskere enn LO og er nesten like store som YS. 

Delvis seier etter ståpåvilje i politisk motvind

– Vår egen kamp mot utflytting, samt solid oppbakking fra våre organisasjoner, mener vi har bidratt til å sikre at de fleste får bli i jobbene sine der de er i dag, sier Pål Jakob Aasen i Landbruksdirektoratet. 

Juristforbundet støtter prosjekter i Guatemala

Organisasjonene Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (FOKUS) og Barnas Jurist får Juristforbundets støtte i 2018. 

Sparer 16,2 millioner kroner årlig ved digital løsning

Politiet går all-in for Altinn. Digital forsendelse av straffesaksdokumenter er ventet å gi politiet innsparinger på 162 millioner over en tiårsperiode. 

Uenighet om blindsensur ved karakterklager

Bør ordningen med blindsensur ved klage på karakter endres tilbake til det gamle systemet? Ja, mener universitets- og høyskolejuristene. Jusstudentene er helt uenig. 

Domstolene herjet av dataproblemer

Innføring av ny dataplattform i domstolene har skapt så store problemer at dommere har gått hjem tidlig på dagen i ren frustrasjon. Mange har som følge av datatrøbbel hatt vansker med å få utført arbeid overhodet. 

Samlet juristmiljø mot seksuell trakassering

Juristforbundet, Advokatforeningen og juridisk fakultet ved UiO går nå samlet ut for å si at seksuell trakassering er uakseptabelt. De vil blant annet samarbeide om noen retningslinjer for trainéeordningen og arrangementer der studentforeninger og samarbeidspartnere møtes.  

#metoo: Juristforbundet skal kartlegge seksuell trakassering

– Dette er et omfattende problem også på juristarbeidsplasser. Derfor skal vi nå kartlegge situasjonen, sier Curt A. Lier, president i Juristforbundet. 

Rettshjelpen reddet fra budsjettkutt

– Juristforbundet er svært glad for at stortingsflertallet tok til vettet og droppet budsjettkuttet, sier Curt A. Lier, president i Juristforbundet. 

– Sterkt kritikkverdig behandling av beslag

– Vi finner det sterkt kritikkverdig at mange beslag i politi- og lensmannsetaten ikke befinner seg der virksomhetens datasystemer angir at de skal være, sier riksrevisoren.  

Fra Finnskogen til Løvebakken

Hun vurderte å bli journalist, utdannet seg til jurist og ble politiker. For Emilie Enger Mehl (24) har veien blitt til mens hun har gått. 

Inviterer norske jurister til Skottland

Med en stadig mer internasjonalisering av lov og rett kan bygging av nettverk over landegrensene være nyttig. Nå inviteres unge norske jurister til å søke på et program i Skottland med skotsk juss på menyen og hvor en av hensiktene er å bringe unge jurister i Europa nærmere hverandre.

– I det siste har det skjedd store ting - Akademikerne i staten fikk en egen avtale i fjor

– Fortsett å tenke nytt og fortsett å utfordre oss, sa statsminister Erna Solberg ved markeringen av Akademikernes 20-års jubileum. Solberg og Jonas Gahr Støre diskuterte under en konferanse noen av utfordringene som ligger foran Norge.

Unge jurister samler seg

Satser på kompetansehevende aktiviteter – i tillegg til et sosialt nettverk.

Storberget politisk rådgiver for advokatene

Tidligere justisminister Knut Storberget bidrar med politisk rådgivning for Advokatforeningen.

Ny daglig leder i JURK

Frøydis Patursson er ansatt som ny daglig leder i Juridisk rådgivning for kvinner. - På nåværende tidspunkt er det fortsatt svært usikkert hvilken økonomi organisasjonen vil ha til neste år, og mye av min tid vil gå med til å følge opp statsbudsjettet og kuttene vi har fått der, sier hun. 

Ansettelser i lederstillinger kan rokke ved særalderspensjon

Mange politifolk kan miste muligheten til å gå av ved fylte 57 år som følge av endrede stillinger i bemanningsprosessen under den nye politireformen.  

Statens pensjonskasse ønsker kartlegging av stillinger med særaldersgrense 

Problemstillingen er utløst etter at politijuristene ble utestengt fra å søke enkelte lederstillinger i politiet 

Juristforbundets president oppfordrer politikerne til å snu

Juristforbundets president Curt A. Lier tok i sin tale på Rettsikkerhetskonferansen et sterkt oppgjør med regjeringens varslede kutt i frivillige rettshjelptiltak neste år. 

Ønsker velkommen til jubileumskonferanse

Kari Sollien markerer Akademikernes 20-års jubileum med en konferanse der både statsminister Erna Solberg og Jonas Gahr Støre deltar.  

Skal videreutvikle lokale forhandlinger i staten

– Regjeringen vil sammen med partene videreføre arbeidet med å utvikle et mer effektivt og lokalt forankret lønnssystem, heter det i nasjonalbudsjettet.

– Dette svekker domstolenes muligheter

Styrkingen av domstolene er i realiteten nærmest oppspist, sier direktør Sven Marius Urke i Domstoladministrasjonen om statsbudsjettet.

10,1 mill. til ny nasjonal enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet

Regjeringen ønsker å etablere Norges første nasjonale enhet for rettspsykiatrisk sakkyndige. I regjeringens forslag til statsbudsjett foreslås det å bruke 10,1 millioner kroner på etableringen.

– Gransking må ikke bli jakt på syndebukker

Betimelig at politiets håndtering av saken nå gås gjennom, men en forutsetning for at Juristforbundet skal kunne støtte en gransking er at den fokuserer på systemsvakheter og læringspunkter, sier Curt A. Lier, president i Juristforbundet etter at Jensen-saken utløser gransking av Oslo-politiet. 

1200 spørsmål besvart under juristenes dugnad

Oppsummeringen etter Juristdagen er klar: 135 jurister på stand i 16 byer fikk 1200 juridiske henvendelser.

Håper på nye svar i Therese-saken

Avventende optimistisk. Skulle så inderlig ønske å få et svar. Men tør ikke regne med noe som helst. Til det har så mange håp tidligere endt i grus. Slik videreformidler advokat Fridtjof Feydt reaksjonen til Inger-Lise Johannessen etter nyheten om at Cold Case-gruppa hos Kripos tar datterens forsvinning for 29 år siden inn til gjennomgang.

Rettssikkerhetsprisen til Jan E. Helgesen

Han har unngått medienes rampelys, men vært en nøkkelperson i demokratibygging, blant annet i utarbeidelse av både Russlands og Sør-Afrikas grunnlover. Nå hedres Jan Erik Helgesen, som vinner av Rettssikkerhetsprisen 2017.

– Det skjer en revolusjon i vår bransje

I november arrangerer Juristforbundet – Privat digitaliseringskonferanse med blant andre Chrissie Lightfoot fra Entrepreneur Lawyer og Merete Nygaard fra Lawbotics. 

Nyetablert akademikersamarbeid i politiet

Politiakademikerne samler alle akademikerne i politiet – noe som gir økt innflytelse. 

Har produsert håndbøker for rettshjelp

Barnas Jurist har laget håndbok for juridisk arbeid med barns rettigheter og Gatas Økonom har utarbeidet håndbok for økonomirådgivning. Begge er skrevet av frivillige medarbeidere i de to tiltakene som ligger under Gatejuristen.

Tingrettsdommer Strøm går fra jus til uniformshistorie

I rettssalen liker han faste rammer og er bevisst på være «sjefen». Likevel har hans høyst uformelle utseende, med langt hår, skjegg og bart, fått tiltalte, vitner og parter i sivile tvister til å senke skuldrene i rettssalen gjennom 30 år. Nå gir han seg for alderen. Knut Erik Strøm tar sin hatt og forlater Oslo tinghus. Nå venter hobbyen og hans glødende interesse for; uniformer!

Juristforbundets nye fagutvalg møttes til samling

De nye fagutvalgene skal utarbeide høringsuttalelser på vegne av Juristforbundet og delta i den offentlige debatten med faglige og rettspolitiske synspunkter.  

Vil ha svar på prosessene med oppnevnelse av fast forsvarer og fast bistandsadvokat

Juristforbundet ved forum for næringsdrivende spør i en henvendelse til de ulike domstolene om kriterier og praksis for oppnevnelsene.

– Vi skal bryte når det er riktig å bryte

– Brudd er et lovlig virkemiddel – blir vi ikke enige, kan brudd være det rette. Dette betyr hverken at vi forherliger eller oppfordrer til brudd – vi skal alltid oppfordre til og dyrke forhandlingsløsninger, men jeg tror våre tillitsvalgte står så mye bedre rustet om dette er et alternativ, sier leder av Juristforbundet – Stat, Sverre Bromander foran høstens lokale lønnsforhandlinger.

Former nytt Politi-Norge

Lang erfaring som påtalejurist - men også som lensmann - kommer godt med når politiadvokat Eva Sjøholt-Sandvik topper laget som leder omorganiseringen av Politi-Norge etter at 27 distrikter ble til 12. 

Begår ny kriminalitet i ventetiden

Bruken av ungdomsstraff byr på store utfordringer snart tre år etter at den nye straffarten for unge lovbrytere ble innført i Norge. En pågående studie viser blant annet at det tar så lang tid før oppfølgingsprogrammet i det hele tatt igangsettes at de unge har begått lovbrudd nye lovbrudd i ventetiden.

Jurist på hjul

Høyesterettsdommer Per Erik Bergsjø velger sykkelen til og fra jobb. Han er langt ifra den eneste syklisten i landets øverste domstol. Høyesterett har hatt en gjeng med sykkelentusiaster i mange tiår. 

Oppfordrer bileiere til skjerpet årvåkenhet

– Jeg tror det er et stort svart hull i bileieres kunnskap om kjøretøyets innsamling av data og personopplysninger, sier direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon.

Gir kreftpasienter gratis rettshjelp

– I de fem årene vi har drevet dette tilbudet har vi sett at dette virkelig er noe som trengs. Behovet er stort. Å bli alvorlig syk er en livskrise og mange følelser settes naturligvis i sving. Da er det ikke så lett å få oversikt over praktiske juridiske spørsmål, sier Camilla Fosse og Ajsa Dzafic Bye.

– Jurister trenger i dag komparativ rettskunnskap

– De fleste jusstudenter går ut av studiet og tror at det som er vanlig i norsk rett og rettssystem er vanlig over alt. Det er det slett ikke, og en burde ikke være avhengig av å komme til den erkjennelsen gjennom praktisk arbeidserfaring, sier professor Jørn Øyrehagen Sunde.

– Dokumentarfilm skal vise sannheten bak dødsbrannen

Mer enn 27 år etter brannen om bord Scandinavian Star jobber både private og offentlige med gransking av tragedien som krevde 159 menneskeliv. Den 1. juni kommer Stortingets granskingskomite med sin rapport i saken. «Stiftelsen etterforskning av mordbrannen Scandinavian Star» er på sin side aktive i en filmatisering av dødsbrannen.

Private aktører i barnevernet under lupen

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) vurderer å innføre nye retningslinjer for kommunenes bruk av private aktører i barneverntjenesten. Etter det Juristkontakt erfarer kan retningslinjene føre til en langt strengere regulering av kommunenes mulighet til å bruke private firmaer i saksbehandling av barnevernssaker.

– Et nytt langt skritt i riktig retning

Leder av Juristforbundet-Stat gleder seg over utviklingen av et nytt lønnssystem i staten. – Vi ser jo at vi er på riktig vei når vi ser hvilke propagandaapparat som settes i gang mot den avtalen Akademikerne inngikk fjor, og som forsøker å snakke ned avtalen, og det tilsvarende kan vi nok forvente oss i år.

Blind advokat i fru Justitias tjeneste

I oktober 2015 ble advokat Lars Marius Heggberget blind. Hverdagen ble bokstavelig talt helt mørk. Juristens historie og hans tro på fremtiden er imidlertid alt annet enn svart.

Regjeringens forslag om hevet straffenivå får tommel ned

– Tanken om forholdsmessighet mellom straffbar handling og utmålt straff, kan i et sivilisert samfunn ikke gjennomføres annet enn i symbolsk forstand og gir begrenset veiledning om hva som er riktig straffenivå, sier riksadvokat Tor-Aksel Busch i høringen. 

Unge arbeidsrettsjurister lager nettverk

Det nystartede Nettverk for yngre arbeidsrettsjurister (NYA) er en faglig arena for yngre arbeidsrettsjurister og –advokater. Over femti interesserte møtte opp til det første møtet.

Barneidrett til jusdebatt

Norsk Idrettsjuridisk forening arrangerer seminar og debatt om barneidrett 29 mai. – De gode og viktige verdiene i barneidretten må vi ta vare på. Og juristene har mye å bidra med, sier advokat Kaja Goplen. 

Juristforbundet oppretter fagutvalg

Nå søker Juristforbundet etter jurister som kan utarbeide høringsuttalelser på vegne av Juristforbundet og delta i den offentlige debatten med faglige og rettspolitiske synspunkter. 

Sjefsjurist bak milliardkontrakter

Norge står foran en massiv fornying av militært utstyr. 13 milliarder kroner skal investeres hvert år, i tillegg til kampflyprosjektet. Midt i prosessen står jurist og direktør for juridisk enhet i Forsvarsmateriell, Johan Woo Kvandal.

Påtaleanalysen ut på høring

– Vi arbeider med å forberede dette, men dato for utsendelse og høringsfrist er ennå ikke bestemt, opplyste justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen før påske. 

Fra forsvarsadvokat til krimforfatter

John Hart sa opp jobben som forsvarsadvokat for å skrive på heltid - og har aldri sett seg tilbake

Advarer mot å varsle

– Jeg advarer andre mot konsekvensene av å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Selv føler jeg at jeg ikke hadde annet valg, forteller jurist som til slutt byttet jobb.

– Vi må ha nærhet til de vi skal ivareta

– Vi er glade for at det legges opp til delt lokalisering i flere av de nye Fylkesmannsembetene, selv om vi er bekymret for kun ett kontorsted for det store området i Innlandet, sier Hallvard Øren, leder av Fylkesmannsjuristene. 

Møt de norske påtalejuristene i Eurojust i Haag

De samordner kampen mot terrorister og organiserte kriminelle nettverk. Men Norge mangler «verktøy» og regelverk som kunne effektivisert den norske bekjempelsen av terror og grenseoverskridende kriminalitet. – Dette er regelverk EU-landene allerede har, og snart får mer av, sier statsadvokat Hilde Stoltenberg og politiadvokat Rudolf Christoffersen. 

Ny pensjonistgruppe i Juristforbundet

Drar i gang foredrag og arrangementer – i mai kommer Anstein Gjengedal for å snakke om sine erfaringer fra tiden som politimester i Oslo. 

– Kampen er ikke tapt

– Kampen er ikke tapt, sier dekan Trude Haugli. Antall fakulteter ved Universitetet i Tromsø skal reduseres, men ikke i så stor grad som opprinnelig foreslått. Det ble klart etter at universitetets styre fattet et prinsippvedtak mandag 27. mars. Dermed er det fortsatt uklart om juridisk fakultet vil bli lagt ned eller ikke. Først i juni kommer svaret.

Sterkt engasjement for å bevare juridisk fakultet i Tromsø

Alle landets tre jusdekaner, kjente juspersonligheter og organisasjoner i Norge slår ring om det juridiske fakultet i Tromsø i et forsøk på å hindre at det blir nedlagt. Mandag skal UiTs styre gjøre et prinsippvedtak som i realiteten vil avgjøre om fakultetet legges ned eller ikke.

Rekordfå søkere til dommerstillinger i fjor

Gjennomsnittlig antall søkere per ledig dommerstilling er det laveste i Innstillingsrådets historie. – Lønnsnivået i domstolen kan være til hinder for ønsket rekruttering av nye dommere, sier leder for Dommerforeningen. 

– Betryggende at det foregår en kvalitetssikring i rettspsykiatrien

En av landets psykiatere med lengst erfaring innen rettspsykiatri, Randi Rosenqvist, har i årevis etterlyst bedre organisering.

Miljørett på dagsorden i ny forening

– Ideen er å skape en arena der jurister og andre interesserte kan komme sammen for å diskutere dette viktige rettsområdet, sier professor Inge Lorange Backer.

Flere påtalejurister samles i større økoteam

Ved å slå sammen økoteamene i landets tidligere 27 politidistrikter til slagferdige enheter i dagens 12 politidistrikter håper politiet på en mer effektiv bekjempelse av både miljø- og økonomisk kriminalitet. Juristkontakt har fått tilgang til en inspeksjonsrapport gjort av Oslo statsadvokatembeter i Øst politidistrikt som tar «pulsen» på økoteamenes utfordringer.

Oppsummerer lokale lønnsforhandlinger

– Vi er fornøyde, men det er rom for forbedringer, sier fagsjef Rikke C. Ringsrød i Juristforbundet.

Aspekter ved delingsøkonomien bekymrer

Delingsøkonomiutvalgets rapport tar for lett på vilkårene til de som driver næring mener både Akademikerne og LO. Hvordan skatt og moms skal innkreves er en annen grunn til bekymring.

Gir lyd til juristers hverdag med podcast

Nå tar to av jussens utøvere fram mikrofonen for å la både ferske og erfarne jurister fortelle om sine opplevelser. Presentasjonen skjer ved hjelp podcast.

Ny leder for jusstudentene

Lars Sørensen har overtatt som leder for Juristforbundet-Student etter Mathilde Nerland Lie. – Vi skal bli synligere og mer aktive ute på fakultetene, sier Sørensen om satsingen framover.

Påtaleanalysen levert

Påtaleanalyseutvalgets leder Tor Langbach overleverte utvalgets arbeid til justisministeren i mars. Nå skal forslagene ut på høring.

Ropte varsku i Quick-saken

Les intervjuet med den kjente svenske psykiateren Ulf Åsgård om Thomas Quick-saken her. Åsgård regnes blant Skandinavias fremste eksperter på gjerningsmannsprofilering og er en av de med mest kunnskaper om Quick-saken.