Søk

Et ledertips i vinterkulden – spre litt varme og energi

I henvendelsene som kommer inn til Advokatkontoret, dukker det opp et bredt spekter av arbeidsrettslige problemstillinger. Henvendelsene tar også opp forhold knyttet til ledelse. I en sak fikk vi følgende beskrivelse av en leder: «Hun er en effektiv leder, men hun leder uten varme.» Flere av medlemmene som tar kontakt med oss gir lignende beskrivelse av deres ledere.

Mange av lederne i norsk arbeidsliv blir målt på effektivitet, leveranser med økonomisk gevinst, tiltak som gir besparelser, skjema som kan krysses ut, kapasitet og oppmøte på arbeidsstedet. Disse måleelementene er vel og bra, og nødvendige. Det våre medlemmer etterspør, er ledere som i tillegg klarer å spre motivasjon, varme og energi i arbeidshverdagen.

En leder som ser personen bak tiltakene, effektiviteten og det som faktisk leveres, vil fort kunne bidra til at å skape økt motivasjon og arbeidsglede blant sine medarbeidere. Tid og tanker for sine medarbeidere skaper energi. Et godt tips er å se på sine medarbeidere som medspillere, som en del av et team, hvor man spiller på et felles lag. Det er imidlertid ikke tradisjon for at ledere skal måles på disse elementene, og det er i første rekke opp til den enkelte leder å foreta en vurdering her. Dette kan gjøres ved å stille seg spørsmålet: «Er jeg god nok til å se medarbeiderne mine, høre hvordan de har det, inviterer jeg til reelt samspill og evner jeg å bygge gode relasjoner, også medarbeiderne i mellom?»

Det er ikke sikkert det er den store tidsmessige investeringen som skal til. Det kan vel så gjerne være innretningen på kontakten mot medarbeiderne. Det kan være å senke tempo inn i samtalene, tilpasse kommentarene så de får et positivt tilsnitt og gjerne relatert til noe annet enn den konkrete arbeidsoppgaven, gi rom for medarbeideren til å mene noe, «en klapp på skulderen», sette av tid til å spise lunsj sammen eller ha en sosial samling når et delmål er nådd.

En ting er at manglende personlig varme fort kan bidra til lavere effektivitet mv. Vi tror også det kan bidra til mistrivsel og negativt fokus. I en hektisk arbeidssituasjon vil positiv støtte gi større handlingsrom og prestasjonsevne. Virksomheten er avhengig av de som faktisk utfører jobben og som er operative i det daglige. Det å evne å holde motivasjonen oppe, er viktig. Vår erfaring er at det i perioder med høyt arbeidspress, uten samspill og energibidrag, lett kan oppstå samarbeidsproblemer og sykemeldinger.

Juristforbundet har fokus på ledelse, også i vår rådgivning med medlemmene. I tillegg tilbyr vi, i samarbeid med Juristenes Utdanningssenter, kurs og konferanser innenfor dette tema.

Del & skriv ut:
Se Juristkontakt sine retningslinjer for kommentarer.