Søk

Seminar om den nordiske rettshjelpstradisjonen

I anledning at Kristian Andenæs fratrer som professor ved Universitetet i Oslo inviterte Institutt for kriminologi og rettssosiologi i november til et seminar om fri rettshjelp i de nordiske land.

Hva som kjennetegner nordisk rettshjelp, om det finnes en nordisk velferdsstatlig modell, fangers rettshjelpsbehov og Gatejuristen som rettshjelptiltak var blant temaene under seminaret. Har vi en fri rettshjelp i dag, og hvordan kommer framtiden til å se ut? var blant spørsmålene.

Leder for Gatejuristen Norge, Cathrine Moksness, fortalte om oppstarten til rettshjelpsprosjektet, som startet etter inspirasjon fra Danmark.

– Bakgrunnen for oppstart av Gatejuristen i Norge er ikke ulik bakgrunnen for oppstarten i København. Det var en antagelse om at den tradisjonelle rettshjelpen ikke når ut til folk med rusproblemer. Gatejuristen startet opp i Oslo i 2004 etter inspirasjon fra vår danske søsterorganisasjon Gadejuristen.

Hun fortalte at Kristian Andenæs – Kikki – var tett på under oppstarten og har fulgt Gatejuristen siden.

– Vi er stolte av å kunne kalle Kikki Gatejuristens far, sa Moksness.

– Vi lever i et av verdens rikeste land, hvor alle har grunnleggende rettigheter, men det er stor forskjell på å ha en rett og det å få sin rett. Her lever folk uten tak over hodet, nok mat eller nødvendig helsehjelp. Gatejuristen erfarer at det ikke hjelper å ha rett for dem som ikke kan hevde sin rett. Mange sårbare personer har store problemer med å få sine grunnleggende rettigheter oppfylt. Dette ser Gatejuristen på nært hold daglig, sa hun.

Bolig

Moksness pekte på funn fra Gatejuristens dokumentasjonsrapporter som viser at retten til bolig er det største rettsområdet i Gatejuristens arbeid.

– Gatejuristen har gjentatte ganger påpekt store mangler med forvaltningens håndhevelse av retten til bolig. Det gjelder for eksempel oppholdskommuneprinsippet. Det er kommunene du oppholder deg i som skal ta ansvar og sørge for midlertidig bolig, det er ikke nok å henvise til tidligere oppholdskommune. Problemene knyttet til dette tjener som et godt eksempel på hvordan forvaltningen svikter de vanskeligstilte i samfunnet. Det er disse personene som er mest avhengig av at forvaltningen treffer riktige avgjørelser. De samme erfaringene Gatejuristen har fra saker om midlertidig bolig, ser vi også i saker på mange andre områder innenfor sosialretten, sa hun.

Ifølge Moksness fører uriktige avgjørelser i forvaltningen til at deres klienter må sove på gaten.

– Noen ganger kun for en natt, men man ser også dem som er blitt tvunget til å bo ute i lengre perioder.

– I arbeidet med enkeltsaker sikrer Gatejuristen at individuell urett blir unngått, men likevel er det bare brøkdelen av uretten som avdekkes på denne måten. Vi bistår mange med erstatningssaker for tapt barndom – som skyldes urett begått av forvaltningen tilbake i tid.

Gatejuristen utvider virksomheten og gir nå rettshjelp til flere grupper.

– Et viktig mål for oss er å spre virksomheten videre slik at så mange som mulig kan få hjelp. Dette er i Kikkis ånd – som alltid har vært opptatt av å nå de som ikke får rettslig bistand, sa hun.

Del & skriv ut:
Se Juristkontakt sine retningslinjer for kommentarer.