Søk

Forvaltningslovutvalget vurderer utfordringer bruken av IKT skaper for rettssikkerheten

Regjeringen har nedsatt et utvalg som skal revidere forvaltningsloven. Utvalget skal avgi sin innstilling innen 1. november 2018. Utvalget skal foreta en samlet gjennomgåelse av den eksisterende forvaltningsloven og tilgrensende ulovfestet forvaltningsrett.

Det ledes av professor dr. juris Inge Lorange Backer og består ellers av avdelingsdirektør Siri Halvorsen, advokat Marianne Abeler, assisterende fylkesmann Gunnar O. Hæreid, advokat Frode Innjord, advokat Jostein Selle, prorektor Anne Lise Fimreite, seksjonssjef Hanne Kjørholt, tidligere regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs, og kontorsjef Berit Sollie.

Om informasjons- og kommunikasjonsteknologi, heter det i mandatet at:

«Loven skal legge til rette for hensiktsmessig bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i saksbehandlingen i individuelle og generelle saker, både i et brukerperspektiv og for forvaltningen. Loven skal legge til rette for bruk av helautomatiserte saksforberedelses- og beslutningsverktøy der dette er hensiktsmessig. Det skal vurderes hvilke særlige utfordringer bruken av moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi skaper for rettssikkerheten og personvernet, og hvordan disse utfordringene best kan løses. Loven bør gjennomgås med sikte på å legge best mulig til rette for digitalisering av forvaltningen. Utvalget skal i sitt arbeid foreslå regler som kan fungere uavhengig av hvilke IKT-løsninger som brukes som hjelpemiddel for forvaltningens saksbehandling.»

Del & skriv ut:
Se Juristkontakt sine retningslinjer for kommentarer.