Søk

Økt misbruk av identitetsdokumenter

Misbruk av identitetsdokumenter er et økende problem, i følge «ID-rapporten 2016», som nylig ble gitt ut av Nasjonalt ID-senter.

Nasjonalt ID-senter utgir årlig statistikk over misbruk, men frykter store mørketall. I 2017 planlegger senteret å gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse som skal forsøke å gi et anslag over hvilke kostnader ID-misbruk påfører samfunnet. I sin leder i ID-rapporten 2016 skriver senterets leder Arne Isak Tveitan at forprosjektet om å kartlegge kostnadene har fått det foreløpige navnet «Toppen av Isfjellet».

«I det ligger en antagelse om at ID-misbruket er større enn det årlige innrapporteringer tilsier», skriver Tveitan som viser til at ID-nettverket nå har fungert i tre år, og omfatter etter hvert hele 18 etater og organisasjoner.

«Nettverket arbeider for en mer helhetlig ID-forvaltning i Norge, ved å styrke kompetanse, samarbeid og kommunikasjon innen ID-arbeid», skriver Tveitan.

I Nasjonalt ID-senters ID-rapport 2016 går det frem at pass var de mest misbrukte dokumentene i perioden 2012 – 2014. I 2015 ble imidlertid pass skjøvet ned til andreplass av nasjonale ID-kort – en dokumenttype som i følge rapporten har økt på misbruksstatistikken hvert år siden 2012. I 2012 utgjorde ID-kort en fjerdedel av alle dokumenter, mens i 2015 steg andelen til over en tredjedel.

ID-misbruket er større enn det årlige innrapporteringer tilsier

«Pass har derimot gått fra å utgjøre nesten halv-parten av dokumentene i 2012 og 2013 til kun å utgjøre en fjerdedel i 2015. Til sammen utgjør pass og ID-kort rundt to tredeler av alle misbrukte dokumenter i perioden 2012 – 2015», skriver Nasjonalt ID-senter.

Rapporten Misbruk av ID-dokumenter 2015 fra Nasjonalt ID-senter gir et bilde av utlendingers misbruk av identitets-dokumenter i perioden 2012 til 2015. Misbruket er avdekket i forbindelse med kontroller gjennomført ved innreise i Norge eller knyttet til søknad om beskyttelse.

Et flertall av identitetsdokumentene som ble misbrukt, var fra medlemsland i EU/EFTA. I 2015 var omtrent 5 av 10 dokumenter fra et medlemsland, mens det i perioden 2012 – 2014 var omtrent 6 av 10 dokumenter som kom fra et medlemsland. Nedgangen har, i følge Nasjonalt ID-senter, sammenheng med at antallet misbrukte italienske dokumenter halverte seg fra 2014 til 2015. I 2012 var de hyppigst misbrukte dokumentene fra Italia, Spania og Norge. Italienske dokumenter ble fortsatt mest misbrukt i 2015, men da var Spania og Norge erstattet med Hellas og Belgia på de neste plassene.

Samtidig har andelen misbrukte dokumenter fra Midtøsten økt kraftig. Mens 2 av 10 dokumenter kom fra Midtøsten i 2013 hadde antallet nesten doblet seg fram til 2015, og de utgjorde da 4 av 10 dokumenter. I følge Nasjonalt ID-senter henger denne utviklingen sammen med en økning i antall misbrukte syriske og irakiske dokumenter. Det har de siste årene vært et fokus på irakiske dokumenter i forbindelse med søknader

Blant utlendingene som ble avslørt for å ha misbrukt dokumenter i 2015, oppga en fjerdedel å være fra Irak. En stor del av de øvrige oppga å være fra Syria. Også i 2013 og 2014 oppga mange av de avslørte personene å komme fra ett av disse landene.

«Nytt i 2015 var at en del personer oppga å komme fra Albania, faktisk dobbelt så mange oppga Albania som opprinnelses- land i 2015 som i 2014», heter det i rapporten fra Nasjonalt ID-senter som gir følgende beskrivelse av hva som bør gjøres:

«For å få et fullstendig bilde av misbruk som oppdages, er det helt avgjørende at det gjøres fullstendige og korrekte registreringer hos alle som gjennomfører identitetskontroll av utlendinger. Registreringer over avdekkede misbruk har vært, og er, ufullstendige. Dette er delvis på grunn av svakheter i registrerings- rutiner og -systemer. Rapportene gir likevel et bilde av utviklingen i misbruk av ID-dokumenter», står det i rapporten.

Misbruket som ikke avdekkes

Arbeidet med rapporten Misbruk av ID-dokumenter har vist at det er begrenset tilgang til god og tilstrekkelig statistikk om omfanget av utlendingers ID-misbruk. Nasjonalt ID-senter gjennomføre en spørreundersøkelse om ikke avdekket ID-misbruk hos aktørene i nettverket.

«Vi håper undersøkelsen vil gi en bedre forståelse av det misbruket som ikke av-dekkes, skriver Nasjonalt ID-senter i sin rapport.

I de første ni månedene av 2016 hadde Nasjonalt ID-senter gjennomført 838 dokumentundersøkelser på tredjenivå, noe som innebærer at dokumentene undersøkes av eksperter hos Kripos eller hos Nasjonalt ID-senter. Av disse dokumentene var 18,4 prosent falske og 72,8 prosent ekte. 1 prosent var uautorisert utstedt. For 7,9 prosent av dokumentene har det ikke vært mulig å trekke noen entydig konklusjon.

82,5 prosent av de falske dokumentene, var irakiske.

Del & skriv ut:
Se Juristkontakt sine retningslinjer for kommentarer.