Søk
Håndbok om identitetsarbeid i utlendingsforvaltningen

Etterlyser rettspolitisk innsats for identitetsløse i Norge

Advokat Vegard Bø Bahus har i samarbeid med Nasjonalt ID-senter ført i pennen en bok som gir en praktisk og systematisk gjennomgang av ulike sider ved identitetskontroll i utlendingsforvaltningen. Boka peker også på behovet for å få løst problemet med en voksende gruppe utlendinger som lever i Norge i årevis uten avklart identitet.

Advokat Vegard Bø Bahus har bidratt i bok om identitetsarbeid.

– Det finnes helt klart et rettssikkerhetsaspekt i å få avklart menneskers identitet. Vår bok er i første rekke en praktisk håndbok og en innføringsbok i det juridiske rammeverket rundt id-kontroller og identitetsvurderinger. Men vi har også forsøkt å skissere enkelte problemstillinger og temaer hvor det er behov for en rettspolitisk innsats, sier Bahus til Juristkontakt.

Blant problemene som omhandles i boka er gruppen av identitetsløse og deres barn.

– Som jeg har redegjort litt for i boka lever denne gruppen i et vakum, og gruppen er voksende. Det er utlendinger som rett og slett ikke klarer å avklare sin identitet. De får ikke noen ordentlig oppholdstillatelse, men er i Norge på midlertidige tillatelser etter utlendingslovens § 38 5.ledd, uten rett til nye tillatelser. Jeg har selv hatt noen slike saker som advokat. Enkelte av de identitetsløse har vært i Norge i 7 – 8 år, og prøver å få dokumentasjon fra ambassader i sine hjemland på sin identitet, men får ikke sannsynliggjort identiteten i tilstrekkelig grad overfor norske myndigheter. Dermed får de ikke fødsels- og personnummer. De kan ikke få sertifikat, ikke bankkort, får ikke rett til å studere, og har store problemer, sier Bahus.

Dette er også personer som har, eller får barn.

Enkelte av de identitetsløse har vært i Norge i 7 – 8 år

– Den tristeste gruppa er nettopp deres barn, fordi de på en måte arver sin identitetsløshet i og med at foreldrene ikke har fått sannsynliggjort sin identitet godt nok, sier Bahus som peker på behovet for at myndighetene gjør noe for å avklare situasjonen for disse menneskene.

– Dette er en gruppe som blir større og så langt har ikke lovgiver avklart hva man skal gjøre med dem. Der er det behov for et rettspolitisk arbeid, og det sier boka en del om. Det er på en måte en ball som vi kaster videre, og i forhold til min jobb som advokat er dette helt klart også et slikt tilsnitt i boka, sier Bahus.

– Hvorfor var det viktig å skrive denne boken?

– For vår del og for Nasjonalt ID-senters del var det viktig rett og slett å få opp kunnskapsnivået blant de som har med identitetskontroll å gjøre. For det er i dag et svært varierende kunnskapsnivå om hvordan man skal sjekke identiteten, til særlig utlendinger. Og nedslagsfeltet er ikke bare utlendingsmyndighetene men også skatteetaten, NAV og andre som har befatning med feltet, sier Bahus som sier boka først og fremst er skrevet for brukerne – de som jobber med identitetsarbeidet til daglig.

Rivende utvikling

– Men det er også tiltenkt å være en lærebok, og vi mener det vil være nyttig for studenter som studerer utlendingsrett å gå gjennom boka. På pensumlistene, og da særlig ved UiO, hvor jeg holder til en del, er det svært lite om identitetsvurderinger og om de vilkårene som ligger der i lovverket og forskriftsverket når det gjelder å hva som skal til for å oppfylle vilkårene om å ha sannsynliggjort og klarlagt sin identitet. Det er ikke noe særlig om dette i de lærebøkene som finnes i dag. Så boka er på en måte både for studenter og for praktikere. Og ikke minst for advokater. Det hender jo at disse id-sakene har et strafferettslig tilsnitt, og boken har mye om straffebestemmelsene og bestemmelsene om tvangsmidler i tilknytning til identitetsovertredelser, sier Bahus.

Bahus våger ubeskjedent å påstå at det i boka er samlet mellom to permer det man trenger av oppdatert juss- og regelverk per i dag.

– Vi har også prøvd å gjøre boka holdbar, slik at den ikke utløper neste måned. Dette er et felt som er i en rivende utvikling, og hvor ting går svært fort. Det er nok med å få en ny statssekretær for at ting blir snudd opp ned på. Vi har derfor prøvd å heve oss litt over det som er altfor detaljert – og forsøkt å gjøre dette litt mer overordnet slik at det ikke bare skal bli en kortvarig utløpsdato, men at det skal holde litt. Noen rundskriv er det henvist til – og det er de mest sentrale rundskrivene – men ellers så er jo disse rundskrivene som regel i stadig endring. Derfor er det vanskelig å bruke rundskriv som veldig sentral rettslig kilde her. Da ville en slik bok bli utdatert veldig fort, sier Bahus.

Boka tar også fatt i avtaleverk med utspring utenfor Norges grenser.

– Vi viser også til internasjonalt regelverk, spesielt det som er av identitetsrammeverk i EU- og Schengen-samarbeidet. Det er viet ganske stor plass, sier Bahus.

Nasjonalt ID-senter

Nasjonalt ID-senter er et ekspertorgan underlagt Politidirektoratet (POD) som arbeider med identitet og dokumenter innen utlendingsfeltet. Gjennom bistand og rådgivning til utlendingsforvaltningen og politiet skal senteret styrke arbeidet med å avklare identiteten til utlendinger som kommer til – eller oppholder seg i – Norge. Nasjonalt ID-senter skal både bidra til å hjelpe mennesker med uavklart identitet slik at de får de rettighetene de har krav på og bidra til å stoppe dem som har falsk ID og kriminelle hensikter.

Vegard Bø Bahus er advokat i Advokatfirmaet Bahus AS og spesialist på utlendingsrett. Bahus er fagansvarlig for utlendingsrett i Store norske leksikon og han er også tilknyttet Universitetet i Oslo med undervisning i yrkesetikk og sensur av eksamensbesvarelser og avhandlinger i helserett, utlendingsrett, flyktninge- og asylrett.

Boken er skrevet for alle som befatter seg med identitetskontroll, blant annet første- og andrelinje i politiet, utlendingsforvaltningen, Nav og Skatteetaten. Forfatterne går systematisk gjennom rutiner og metoder for å avklare personers identitet, og temaene knyttes til relevant regelverk. Boken inneholder i tillegg oversikt over lover og forskrifter, begrepsforklaringer, eksempler og stikkordregister.

Del & skriv ut:
Se Juristkontakt sine retningslinjer for kommentarer.